Cosmin A. Popescu - Cabinet de Avocat

Q&A

Răspunsuri pe scurt pentru întrebările de zi cu zi ale clienților noștri

Ce drepturi au pasagerii cărora li se refuză îmbarcarea, al căror avion este anulat sau întârziat?

Prin Regulamentul European nr. 261/2004, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene reglementează modul de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor.

În cele ce urmează, vom detalia pe scurt condițiile de eligibilitate și drepturilor pasagerilor în funcție de obiectul cererii.

1. În situația în care pasagerilor li se refuză îmbarcarea împotriva voinței lor:
– Dacă operatorul de transport aerian anticipează un posibil refuz la îmbarcare, primul pas este acela de a face apel la persoanele care vor să renunțe de bună-voie la rezervări; al doilea pas privește faptul că, deși s-au oferit voluntari, numărul acestora este insuficient și astfel se va proceda la refuzarea îmbarcării pasagerilor împotriva voinței lor;
– În acest caz voluntarilor li se vor acorda indemnizații stabilite de comun acord între aceștia și compania aeriană, precum și rambursarea, în termen de șapte zile, a întregului cost al biletului, posibilitatea oferirii unei rezervări cât mai repede posibil sau posibilitatea oferirii unei rezervări la o dată ulterioară stabilită de pasager;
– În cazul refuzului îmbarcării pasagerilor împotriva voinței lor li se vor acorda despăgubiri, conform art. 7: 250 Euro pentru toate zborurile de 1.500 kilometri sau mai puțin, 400 Euro pentru toate zborurile cuprinse între 1.500-3.500 kilometri, 600 Euro pentru toate zborurile peste 3.500 kilometri sau după, caz, conform art. 8: rambursarea, în termen de șapte zile, a întregului cost al biletului, posibilitatea oferirii unei rezervări cât mai repede posibil sau posibilitatea oferirii unei rezervări la o dată ulterioară stabilită de pasager. De asemenea pasagerii au dreptul, conform art. 9 la mese și băuturi, cazare hotelieră, transport dintre aeroport și locul cazării, precum și efectuarea a două apeluri telefonice, posibilitatea trimiterii de mesaje text prin telefax, fax sau e-mail.

 

2. În situația în care zborul este anulat:
– Pasagerii al căror zbor a fost anulat au dreptul la: conform art. 8, rambursarea, în termen de șapte zile, a întregului cost al biletului, posibilitatea oferirii unei rezervări cât mai repede posibil sau posibilitatea oferirii unei rezervări la o dată ulterioară stabilită de pasager, conform art. 9, mese și băuturi, efectuarea a două apeluri telefonice, posibilitatea trimiterii de mesaje text prin telefax, fax sau e-mail, precum și, dacă este cazul cazare hotelieră, transport dintre aeroport și locul cazării. De asemenea pasagerii au dreptul, conform art. 7 la primirea despăgubirilor, după cum urmează: 250 Euro pentru toate zborurile de 1.500 kilometri sau mai puțin, 400 Euro pentru toate zborurile cuprinse între 1.500-3.500 kilometri, 600 Euro pentru toate zborurile peste 3.500 kilometri.
– Compensațiile enumerate mai sus nu se aplică în cazurile în care: pasagerii sunt informați despre anulare cu cel puțin două săptămâni înainte de ora de plecare prevăzută, în cazul în care sunt informați despre anulare într-un termen cuprins între două săptămâni și șapte zile înainte de ora de plecare și se ofer o redirecționare care să le permită să plece cu cel mult două ore înainte de ora de plecare prevăzută și să ajungă la destinația finală în mai puțin de patru ore după ora de sosire prevăzută sau atunci când sunt informați despre anulare cu mai puțin de șapte zile înainte de ora de plecare prevăzută și li se oferă o redirecționare care să le permită să plece cel târziu cu o oră înainte de ora de plecare prevăzută și să ajungă la destinația finală în mai puțin de două ore după ora de sosire prevăzută.
– În cazul în care operatorul aerian poate face dovada faptului că anularea este cauzată de circumstanțe extraordinare care nu au putut fi evitate în pofida adoptării tuturor măsurilor posibile, atunci acesta nu este obligat să plătească compensații, conform art. 7.

 

3. În situația întârzierii zborului:
– În funcție de durata întârzierii și distanței de zbor, există trei tipuri de întârzieri:
a) timp de două ore, în cazul zborurilor de peste 1 500 de kilometri sau mai puțin;
b) timp de trei ore sau mai mult, în cazul tuturor zborurilor intracomunitare cuprinse între 1 500 și 3 500 de kilometri;
c) timp de patru ore sau mai mult, în cazul tuturor zborurilor care nu se încadrează la literele (a) sau (b);
– Pasagerii al căror zbor a fost întârziat au dreptul la: conform art. 9, mese și băuturi, efectuarea a două apeluri telefonice, posibilitatea trimiterii de mesaje text prin telefax, fax sau e-mail, precum și, dacă este cazul, cazare hotelieră, transport dintre aeroport și locul cazării. Dacă întârzierea este de cel puțin 3 ore pasagerii au dreptul, conform art. 8, la rambursarea, în termen de șapte zile, a întregului cost al biletului, posibilitatea oferirii unei rezervări cât mai repede posibil sau posibilitatea oferirii unei rezervări la o dată ulterioară stabilită de pasager.
– De asemenea pasagerii au dreptul, conform art. 7 la primirea despăgubirilor, după cum urmează: 250 Euro pentru toate zborurile de 1.500 kilometri sau mai puțin, 400 Euro pentru toate zborurile cuprinse între 1.500-3.500 kilometri, 600 Euro pentru toate zborurile peste 3.500 kilometri.

Ghid înființare S.R.L. – Cum poți înființa un S.R.L.în doar 7 pași.

Ghid înființare S.R.L. – Cum poți înființa un S.R.L. (Societate cu Răspundere Limitată) în doar 7 pași.
Înregistrarea unui S.R.L. la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONCR) durează în medie 3 zile lucrătoare din momentul depunerii dosarului (doar în situația în care dosarul este complet; în caz contrar termenul de soluționare se poate prelungi până la depunerea și ulterior verificarea documentelor nou înregistrate).

Pasul 1: Verificarea disponibilităţii denumirii
Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă se completează la biroul de rezervări de denumiri la sediul ONRC sau online pe site-ul portal.oncr.ro. Documentul care atestă rezervarea denumirii se poate ridica în maximum o oră de la depunerea cererii, în cazul în care vă deplasați la sediul ONRC sau în maximum 15 minute obțineți dovada disponibilității și rezervării firmei în format pdf, în cazul în care rezervarea s-a făcut online. Este bine de știut ca rezervarea denumirii este valabilă trei luni de la data obținerii, cu posibilitate de prelungire.
*Recomandăm ca acesta să fie primul pas în începerea înființării firmei, deoarece pentru a putea obține celelalte documente necesare înregistrării veți avea nevoie de dovada rezervării.

Pasul 2: Stabilirea sediului social
Documentele care atestă drepturile de folosinţă asupra spaţiilor cu destinaţie de sediu social/profesional şi/sau de sedii secundare pot fi: contract de proprietate, contract de inchiriere, contract de comodat, contract de leasing imobiliar, etc.
*Dacă imobilul pe care doriți să-l folosiți ca sediu social se află într-un bloc de locuințe sau aveți pereți comuni cu alte persoane, va fi nevoie sa obțineți acordul vecinilor și al asociației de proprietari (dacă există) pentru a putea înregistra sediul social în acel imobil.

Pasul 3: Redactarea Actului Constitutiv
Actul Constitutiv trebuie să conțină:
– DENUMIREA, SEDIUL SOCIAL ȘI DURATA DE FUNCȚIONARE
– OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII
– FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII
– CAPTALUL SOCIAL
– MODUL DE ADMINISTRAREA AL SOCIETĂȚII
– ACTIVITATEA SOCIETĂȚII
– DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA SOCIETĂȚII
– ALTE DISPOZIȚII

Pasul 4: Depunerea capitalului social
Pentru depunerea capitalului, administratorul trebuie să deschidă un cont pe numele firmei în care să depună valoarea capitalului social trecut în Actul Constitutiv. Pentru acest proces este necesar ca în momentul depunerii, administratorul să aibă asupra sa Actul Constitutiv și rezervarea denumirii.
* Capitalul social trebuie să fie de minimum 200 lei, divizat în părţi sociale cu o valoare nominală de cel puţin 10 lei fiecare, iar fiecare asociat în parte poate să deţină un număr întreg de părţi sociale.
* Chitanța eliberată de bancă face dovada depunerii capitalului și trebuie depusă în original la dosarul de înregistrare la ONRC.

Pasul 5: Declarațiile pe proprie răspundere
– Declarație referitoare la înregistrarea fiscală din care să rezulte după caz datele privind vectorul fiscal, felul sediului pentru plătitorii cu statut de sucursală, cod de identificare fiscală al unității divizate;
– Declarație din care să rezulte că semnatarii Actului Constitutiv îndeplinesc condițiile legale pentru deținerea calităților specificate în document (asociat, fondator, administrator, cenzor etc.);
– Declarația Asociatului unic din care să rezultă că nu mai este asociat unic în nicio altă societate;
– Declarație referitoare la condițiile de funcționare prevăzute în legislația specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecția mediului și protecția muncii pentru activitățile precizate in declarația-tip;

Pasul 6: Specimen de semnătură
Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii se depun la Oficiul Național al Registrului Comerţului odată cu cererea de înregistrare, dacă au fost numiţi prin actul constitutiv şi pot fi date în faţa directorului ORC sau a înlocuitorului acestuia care va certifica semnătura sau în formă autentică la notarul public.

Pasul 7: Depunerea dosarului
După obținerea tuturor documentelor enumerate mai sus și realizarea dosarului de înmatriculare se poate merge la sediul ONRC pentru depunere. După verificarea dosarului trebuie să mergeți la casieria care se găsește în incinta ONRC pentru a achita taxele aferente înregistrării.
Termenul de eliberare este de 3 zile de la data depunerii dosarului.

Informațiile oferite sunt în conformitate cu prevederile legislative în vigoare la data de 23.01.2019. Pentru actualizarea informații vă rugăm să ne contactați.

Care sunt documentele necesare în vederea radierii unei societăți (S.R.L.), ca urmare a dizolvării și lichidării simultane?

1. Hotărârea asociaţilor de efectuare concomitentă a dizolvării şi lichidării societăţii luată cu cvorumul şi majoritatea prevăzută de lege pentru modificarea actului constitutiv, atunci când aceştia sunt de acord cu privire la repartizarea şi lichidarea patrimoniului societăţii şi când asigură stingerea pasivului sau regularizarea lui în acord cu creditorii;
2. Dovada acordului creditorilor privind stingerea pasivului sau regularizarea lui;
3. Hotărârea de repartizare a activelor rămase după plata creditorilor luată prin votul unanim al asociaţilor;
4. Situaţia financiară de lichidare şi de repartizare a activului aprobată de asociaţi, certificată de persoanele autorizate potrivit legii;
5. Certificatul de înregistrare şi certificatul constatator de autorizare (ambele în original).

Informațiile oferite sunt în conformitate cu prevederile legislative în vigoare la data de 15.10.2018. Pentru actualizarea informații vă rugăm să ne contactați.

Care sunt condițiile legale pe care trebuie să le îndeplinesc pentru a deveni broker de credite?

Brokerul de credite (intermediarul de credite) este persoana fizică autorizată sau persoana juridică ce nu acționează în calitate de creditor și care, în cursul exercitării activității sale comerciale, a afacerii sau a profesiei sale, în schimbul unui onorariu, realizează legătura, fie în mod direct, fie indirect, unui consumator cu un creditor sau cu un alt intermediar de credite.
Pentru a putea desfășura integral sau parțial activitățile de intermediere a creditelor sau pentru a presta servicii de consiliere, intermediarii de credite trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) Să fie înregistrați de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor în Registrul intermediarilor de credite;
b) Personalul care desfășoară în mod efectiv activitatea de intermediere să dețină și să își actualizeze constant un nivel adecvat de cunoștințe și competențe în raport cu elaborarea, oferirea sau acordarea contractelor de credit și cu efectuarea activităților de intermediere de credite sau furnizarea de servicii de consiliere;
c) Să dețină o asigurare de răspundere civilă profesională care acoperă teritoriile în care oferă servicii sau o altă garanție comparabilă pentru răspunderea care decurge din neglijența profesională;
d) Persoana fizică autorizată care dorește să desfășoare activitatea de intermediere credite sau, în cazul unei societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, acționarii, administratorii, persoanele din conducere, precum și persoanele care interacționează cu clienții: – să aibă o bună reputație;
– în cazierul judiciar al acestora să nu fie înregistrate mențiuni referitoare la săvârșirea unor infracțiuni împotriva proprietății sau infracțiuni în domeniul financiar;
– să dispună de un nivel corespunzător de cunoștințe și competență în materie de contracte de credit;
– împotriva lor să nu fi fost deschisă procedura insolvenței.
Informațiile oferite sunt în conformitate cu prevederile legislative în vigoare la data de 28.09.2018. Pentru actualizarea informații vă rugăm să ne contactați.

Care sunt documentele necesare în vederea obținerii autorizaţiei de funcţionare pentru spaţii comerciale situate în zone publice?

În vederea obținerii autorizației de funcționare pentru un spațiu comercial situat în zone publice, sunt necesare următoarele documente:
a) actul constitutiv al Societăţii;
b) certificat de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului;
c) certificatul constatator privind declaraţia pe propria răspundere pentru punctul de lucru, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului;
d) actele care dovedesc deţinerea legală a spaţiului comercial (ex. Autorizaţie de construire, act de proprietate, contract de închiriere etc.);
e) în funcţie de caz se depun şi actele care dovedesc deţinerea legală a terenului pe care este amplasat spaţiul comercial;
f) actele care dovedesc achitarea la zi a taxelor/chiriilor privind ocuparea domeniului public (în funcţie de caz);
g) contract încheiat cu firma de salubrizare;
h) plan cadastral privind amplasarea spaţiului (în funcţie de caz);
h) fotografia exterioară a spaţiului comercial (în funcţie de caz);
i) cerere-tip.
În funcție de specificul activității desfășurate pot fi necesare și alte autorizări (exemplu: pentru activitatea de alimentație publică este necesară autorizația sanitar veterinară de la direcția sanitar veterinară pe raza căreia se va desfășura activitatea).
Informațiile oferite sunt în conformitate cu prevederile legislative în vigoare la data de 28.09.2018. Pentru actualizarea informații vă rugăm să ne contactați.

Ce documente sunt necesare pentru eliberarea cărții de identitate după modificarea datelor de stare civilă (ex: după căsătorie, divorț)?

a) cererea pentru eliberarea actului de identitate;
b) actul de identitate şi cartea de alegător, după caz;
c) certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, după caz (original şi copie);
d) certificatul/hotărârea de divorţ, după caz (original şi copie);
e) documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă (original şi copie);
f) chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.
Informațiile oferite sunt în conformitate cu prevederile legislative în vigoare la data de 28.09.2018. Pentru actualizarea informații vă rugăm să ne contactați.